Our Team

Dr. Ganesh Ram Nhamafuki

Capacity Enhancement Advisor

Dr. Ganesh Ram Nhamafuki

Capacity Enhancement Advisor

Dipendra Malla

Programme Officer

Dipendra Malla

Programme Officer

Ashim Shrestha

Filmmaker/Researcher

Ashim Shrestha

Filmmaker/Researcher

Obindra Bahadur Chand

Qualitative Research Officer

Obindra Bahadur Chand

Qualitative Research Officer