Our Team

Dr. Ganesh Ram Nhamafuki

Capacity Enhancement Advisor

Dr. Ganesh Ram Nhamafuki

Capacity Enhancement Advisor

Pravin Paudel

Senior Research Officer

Pravin Paudel

Senior Research Officer

Abriti Arjyal

Senior Qualitative Research officer

Abriti Arjyal

Senior Qualitative Research officer

Radheshyam Bhattarai

Officer, Monitoring, Evaluation & Innovations

Radheshyam Bhattarai

Officer, Monitoring, Evaluation & Innovations