Sudeepa Khanal

Senior Manager: Research, Evaluation and Innovations

Sudeepa Khanal

Senior Manager: Research, Evaluation and Innovations

Abriti Arjyal

Senior Qualitative Research officer

Abriti Arjyal

Senior Qualitative Research officer

Dr Chandani Kharel

Research Fellow

Dr Chandani Kharel

Research Fellow

Pravin Paudel

Senior Research Officer

Pravin Paudel

Senior Research Officer